یک عمرگذرازتنهایی

درددل بادل

تعبیرخواب...

آرامگاه

تعبير ديدن آرامگاه در خواب خوب نيست، صدقه بدهيد چرا که تعبيرش بيماري مهلک است.

آب

تعبير ديدن آب زلال در خواب، نشانه روشنايي است و موجب افزايش روزي و گشايش کارها مي شود. تعبير ديدن آب گل آلود غم است که مي توان با دعا نيايش و دادن صدقه آن را برطرف کرد.

بيني

ديدن بيني در خواب نشانه عزت، جاه، مال و فرزند است. اگر در خواب ديديد که از بيني شما خون مي آيد تعبيرش اين است که مسافرتان به سلامت از سفر باز مي آيد.

بوسه

اگر در خواب ديديد که کسي را مي بوسيد ممکن است بين شما و همان شخص کدورت ايجاد شود و از هم جدا شويد.

بوق زدن

اگر در خواب ديديد که کسي به طرف شما بوق ميزند، تعبيرش رسيدن خبري ناگهاني به شماست که اصلا انتظار آن را نداشتيد.

پول

اگر در خواب پول ديديد تعبيرش غم است صدقه بدهيد ولي اگر درخواب کسي به شما پول داد، تعبيرش رسيدن خبر تولد پسري به شماست. اگر پول طلا در خواب ديديد تعبيرش گران شدن اجناس است.

ادامه مطلب …

خواب‌هايي که مي‌بينيم بازتاب حالات روحي، دغدغه‌ها و ضمير ناخودآگاه ماست. تعبير کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هايي که بعد از بيداري به ياد مي‌مانند نتيجه‌گيري‌هاي جالبي از وضعيت روحي و جسمي فرد بيان مي‌کنند. در زير ميتوانيد تعبير خواب ها را مشاهده کنيد

آرامگاه

تعبير ديدن آرامگاه در خواب خوب نيست، صدقه بدهيد چرا که تعبيرش بيماري مهلک است.

آب

تعبير ديدن آب زلال در خواب، نشانه روشنايي است و موجب افزايش روزي و گشايش کارها مي شود. تعبير ديدن آب گل آلود غم است که مي توان با دعا نيايش و دادن صدقه آن را برطرف کرد.

بيني

ديدن بيني در خواب نشانه عزت، جاه، مال و فرزند است. اگر در خواب ديديد که از بيني شما خون مي آيد تعبيرش اين است که مسافرتان به سلامت از سفر باز مي آيد.

بوسه

اگر در خواب ديديد که کسي را مي بوسيد ممکن است بين شما و همان شخص کدورت ايجاد شود و از هم جدا شويد.

بوق زدن

اگر در خواب ديديد که کسي به طرف شما بوق ميزند، تعبيرش رسيدن خبري ناگهاني به شماست که اصلا انتظار آن را نداشتيد.

پول

اگر در خواب پول ديديد تعبيرش غم است صدقه بدهيد ولي اگر درخواب کسي به شما پول داد، تعبيرش رسيدن خبر تولد پسري به شماست. اگر پول طلا در خواب ديديد تعبيرش گران شدن اجناس است.

حبس و زندان

اگر در خواب خود را در زندان ديديد مراقب باشيد، چرا که عده ايي قصد فريب شما را دارند، مراقب روابط خود باشيد.

خوک

تعبير ديدن خوک در خواب دگرگوني زندگي است و اگر گوشت خوک را ( که در دين مبين اسلام حرام و نجس ) است را خورديد، مراقب کار خود باشيد که مال حرام داخل اموال شما نشود که عاقبت شومي دارد.

استاد

اگر استاد خود را در خواب ديديد تعبيرش اين است که معامله ايي سودمند شرکت ميکنيد و سود فراوان خواهيد برد.

دوغ يا ماست

تعبيرش زياد شدن روزي و خير و برکت است.

استخوان

ابن سيرين مي گويد تعبير ديدن استخوان در خواب مال است واگر استخواني گرفت که مقداري گوشت بر روي آن بود به همان مقدار خير و مال به دست مي آورد و اگر در خواب به کسي استخوان بدهد تعبيرش رساندن خير به همان شخص است، کرماني معتقد است بستن استخوان شکسته ي ديگري در خواب نشانه ي بزرگي و آموختن صنايع و فنون است.

برق

اگر در خواب ديديد که از هوا يا ابر برق گرفتيد تعبيرش اين است که کاري را که مي خواهيد انجام بدهيد خير و خوب است و ديدن درخشش برق نشانه ي فراخي نعمت است.

حضرت امام صادق ( عليه السلام) مي فرمايند: ديدن برق نشانه رحمت خدا و هدايت شدن به راه راست است.

دره

اگر دره در خواب ديديد، تعبيرش بسيار خوب است و تا آخر عمر به خوبي زندگي ميکنيد و عزت شما زياد مي شود.

سايه

ابن سيرين گويد : تعبير ديدن سايه در خواب بزرگي و هيبت است و هرچه سايه بزرگتر باشد نيکو تر است. تعبير سايه درخت راحتي مي باشد و  اگر سايه از خار يا درخت بي برگ باشد، فردي مفسد و دور از دين مي باشد و اجل آن نزديک مي باشد.

حضرت امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند: ديدن سايه در خواب بر پنج وجه است: بزرگي ، هيبت ، پناه ، منفعت و مرگ.

شهر

ديدن شهر در خواب تعابير گوناگوني دارد و يکي از تعابير ديدن شهر در خواب نشانه شادي و کامراني در زندگي است.

فقر

اگر در خواب مشاهده کرديد که فقير و ندار شديد ، بسار خوب است، از غم و غصه هاي دنيايي خلاص مي گرديد.

فرياد

اگر در خواب ديديد کسي فرياد مي کشد تعبيرش اين است که به زودي اخبار تازه و هيجان انگيز و گوناگون خواهيد شنيد، اگر خودتان در خواب فرياد کشيد باطل است.

گوساله

اگر در خواب گوساله ديديد تعبيرش فزوني ثروت و اداي قرض است، گوساله ماده براي مرد مجرد نشانه زن جوان و گوساله نر براي زن مجرد نشانه شوهر جوان است.

ماه

ديدن ماه در خواب تعابير گوناگوني دارد واگر ماه را در خواب ديديد نشانه ي اين است که : اگر در جاي غريبي باشيد به زودي به وطن مي رسيد ، اگر مجرد باشيد زن مي گيريد و اگر فرزند نداشته باشيد صاحب فرزند مي شويد.

نمک

ابن سيرين مي گويد: ديدن نمک در خواب  دليل بر پول سفيد است، اگر در خواب ببيند کسي به او نمک داد، به قدر آن؛ مال به دست مي آورد و اگر ببيند که نمک مي خورد تعبيرش اين است که زاهد مي شود.

تخم مرغ

اگر تخم مرغ به خواب شما آمد، کارتان رونق پيدا مي کند و اگر تخم مرغ شکسته ديديد در داد و ستد ضرر مي کنيد و تهي دست مي شويد، اما با دادن صدقه و کمک به ايتام برطرف مي شود.

( ببخشيد که دير شد…..)

آينه

ابن سيرين مي گويد: ديدن آينه در خواب نشانه ي مقام است واگر در خواب ببيند که آينه را به شخصي داد تعبيرش اين است که اموال خويش را پيش کسي بگذارد. کرماني معتقد است نگاه کردن مرد در آينه نشانه اين است که خداوند به او پسري مي دهد و اگر زن در آينه نگاه کند نشانه تولد دختر است، حضرت امام صادق ( عليه السلام)  تعبير ديدن آينه را در خواب : زن ، پسر ، مقام  و دوست ميداند.

برنج

ابن سيرين مي گويد : ديدن برنج در خواب نشانه کسب مالي است که با رنج به دست مي آيد و اگر در خواب ببينيد که برنج پخته مي خوريد نشانه اين است که حاجت شما روا مي شود و علاوه بر آن به شما خير و نيکي مي رسد. ديدن خوردن برنج با گوشت بهتر و نيکوتر است، اگر برنج با شير باشد خيلي خوب و نيکو است، حضرت امام صادق ( عليه السلام) ديدن برنج را نشانه : مال ، حاجت ، خير و منفعت مي داند.

بازار

ديدن بازار در خواب تعبيرش اين است که به زودي اقوام يا دوستان شما از سفر آمده و برايتان هداياي قابل توجه مي آورد و مهمان نوازي مي کنيد.

رودخانه

اگر رودخانه در خواب ديديد يا در خواب ديديد که در رودخانه غسل مي کنيد تعبيرش رونق کار و در آمد بسيار است. براي غسل کردن تعابير ديگري هم هست که عبارت است از: رهايي از غم ، شفا يافتن و يا قبول توبه گناهکار.

برداشتن آب از رودخانه نشانه اموال و  رودخانه خشک نشانه حج رفتن است.

زخم

ابن سيرين مي گويد: اگر کسي در خواب ببيند که زخم بر تن دارد و اثر خون نباشد تعبيرش اين است که بر زخم زننده ظفر يابد ( پيروز شود) و نيز به وي خير و منفعت برسد، اگر ببيند که از جاي زخم او خون بيرون آمد و اندامش به خون آغشته شد تعبيرش آن است که مال حرام يابد. کرماني مي گويد: اگر کسي ببيند که بر تن او زخم رسيد و اندامش به خون آلوده گشت، تعبيرش آن است که به قدر آن خون که از زخم وي مي آيد اگر مريض است درمان وي طولاني باشد. همچنين جابر در اين باره مي گويد: اگر ببيند کسي بر او زخم زند و از جاي او خون مي آمد، تعبيرش آن است که کسي به وي دروغ گفته و دروغ او به زودي ظاهر شود،

امام جعفر صادق ( عليه السلام) در اين باب مي فرمايد: ديدن زخم در خواب بر سه وجه است : اول : ظفر يافتن ( پيروز شدن) . دوم:  خير و منغعت . سوم: نقصان مال خاصه که از جايگاه زخم ، خون روان ببيند.

زنبيل

ديدن زنبيل در خواب اگر پر از ميوه و خوراکي ديگر بود ، علامت زيادي رزق است و اگر نصفه بود روزي شما به زحمت به دست مي آيد و اگر خالي بودتعبيرش تنگدستي و نداري است که با صدقه رفع مي شود.

سرباز

اگر سرباز در خواب ديديد تعبيرش اين است که در کارهاي شما دگرگوني ايجاد مي شود و يا به کار بهتري مشغول خواهيد شد.

شانه

ديدن شانه در خواب فردي است که پشت سر او حرف مي زنند. اگر ببيند که سر خود را شانه مي کند ، از غم رهايي يابد ، اگر ببيند که ريش خود را شانه مي کند بايد زکوه مال بدهد و اگر ببيند که با ريش تراش ريش خود را مي زند از غم رهايي مي يابد.

گنج

ابن سيرين مي گويد : اگر در خواب ببينيد گنج يافته ايد، بيمار شويد و اگر ببينيد که گنج ناپديد شد از بيماري رهايي پيدا خواهيد کرد.

جابر در اين باب مي گويد: اگر ببيند در جايي آباد گنج يافته ، بيماري اش شفا پيذا کند و اگر در جايي خرابه باشد تعبيرش بر عکس خواهد بود،  دادن صدقه اثر سوء آن را از بين مي برد.

پاچه

ابن سيرين مي گويد اگر در خواب کسي ديد که پاچه ي گوسفند مي خورد تعبيرش رسيدن چيز يا نعمتي به اوست و اگر ديد که پاچه گاو مي خورد تعبيرش اين است که در آن سال به او نعمت فراوان مي رسد.

مغربي مي گويد: پاچه خام خوردن نشانه خوردن مال يتيمان به اندازه همان پاچه ايي که خورده است مي باشد.

گورستان

ابن سيرين مي گويد: ديدن گورستان در خواب دليل صحبت است با جاهلاني که دين ودنيا يشان بد باشد.

ابراهيم مي گويد: اگر ديديد که گورستان را زيارت مي کنيد تعبيرش اين است که اهل زنداني را دلداري مي دهيد.

جابر مي گويد: تعبير قدم زدن در گورستان درويش شدن است.

حضرت امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند: ديدن گورستان در خواب بر سه وجه است: اول: غم . دوم: زندان . سوم: محنت . با کمک کردن به ديگران و به ويژه محرومان اثر بد اين خواب به خوبي تبديل مي شود نگران نباشيد.

تابستان

ابن سيرين مي گويد: اگر ببيند در تابستان است و گرماي سختي باشد تعبير آْن اين است که به مردم آن شهر خير و برکت برسد و اگر شخصي خود را در تابستان وگرما ديد ، گره از کارش گشوده خواهد شد و خير و برکت به او خواهد رسيد.

افسوس

کرماني مي گويد:تعبير افسوس خوردن در خواب غم و اندوه است که با صدقه دادن برطرف مي شود.

سجده

ابن سيرين مي گويد: اگر کسي ببيند سجده ي حق تعالي را مي کند به مرد بزرگواري ظفر يابد. اگر ببيند جز حق تعالي کس ديگري را سجده مي کند، تعبيرش آن است که اميد و حاجتي که دارد ادا نشود.

حضرت امام صادق (عليه السلام) در اين باره مي فرمايند: اگر ببيند که بزرگي را سجده مي کند، تعبيرش اين است که از حاکم به وي رنج و بلا مي رسد.

شير

اگر در خواب ببيند که با شير در حال جنگ کردن است تعبير آن اين است که با دشمني در افتد و بر وي ظفر يابد.

اگر ببيند که از شيري فرار مي کرد و آن شير دنبالش نيايد، تعبيرش اين است که از چيزي که مي ترسد ايمن ميشود. اگر خود را سوار برپشت شير ببيند جاه و منزلت مي يابد و اگر ببيند که شير بر پشت وي نشسته است بر دشمن ظفر يابد. اگر شير او را گاز گرفت از دشمن به او ضرر مي رسد.

پذيرايي

اگر در خواب ديديد که از شما پذيرايي مي کنند، اگر دختر دم بخت باشيد به زودي به خواستگاري شما مي آيند و نامزدي برقرار مي شود و اگر بيکار باشيد کار پيدا خواهيد کرد.

لوزينه ( باقلوا)

ابن سيرين مي گويد: اگر در خواب ديديد که آن را در دهان گذاشتيد، تعبيرش اين است که سخني خوش خواهيد شنيد و اگر ديديد که لوزينه ( باقلوا) فراوان داشتيد نشانه فراواني مال و اگر لوزينه به کسي داد، دليل بر آن است که به وي راحتي مي رسد.

صلوات فرستادن

ابن سيرين مي گويد: نشانه صلوات فرستادن بر رسول خدا در خواب، روا شدن حاجت و زياد شدن روزي است و در زندگي سعادتمند مي شود. جابر مي گويد: اگر در خواب صلوات زياد فرستاديد نشانه رفتن به حج است و تعبير ديگر صلوات فرستادن در خواب به جا آوردن سنت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله و سلم) است.

زمرد

ابن سيرين مي گويد: ديدن زمرد در خواب نشانه فرزند ، برادر و مال حلال است. کرماني مي گويد: ديدن زمرد نشانه مذهب نيکو است. حضرت امام صادق ( عليه السلام) ديدن زمرد در خواب را نشانه ي : فرزند ، برادر ، مال حلال و سخن نيکو مي داند.

جنب بودن

اگر ببيند که در خواب جنب است، تعبير آن اين است که در مال حرام افتاده و سرگردان مي باشد. بعضي از معبران ( تعبير کنندگان خواب) مي گويند سفر مي کند ولي به مقصود خود نمي رسد و وقت و سرمايه اش بيهوده تلف مي شود ولي اگر ببيند که غسل جنابت کرد و لباسهاي تازه پوشيد تعبيرش رفع مشکلات و زياد شدن روزي است.

روح

اگرر در خواب احساس کرديد که در برابرتان يک روح است، ممکن است به يک ماجراي ناخواسته و بد دچار شويد. مواظب اعمال و رفتار خود باشيد؛ صدقه بدهيد و خدا را بسيار يادکنيد.

وضو گرفتن

اگر در خواب ديديد که دست و صورت را مي شوييد و به اصطلاح مشغول وضو گرفتن هستيد، تعبيرش ايمن شدن شما از خلق است. تعابير ديگر وضو گرفتن شفاگرفتن از بيماري و پرداخت ديون است.

حشره

ديدن هرنوع حشره مانند مگس، پشه ، ملخ و غيره تعبيرش مصيبت است؛ با دادن صدقه خود را از اين مصيبت محفوظ کنيد.

صندوق

تعبير ديدن صندوق در خواب کسب جاه و مقام مي باشد، اگر زني در خواب ببيند که صندوقي نو دارد به جاه و مقام مي رسد و اگر مردي صندوقي را در خواب ببيند مخصوصا اگر آن صندوق نو باشد زني خوبرو و پارسا نصيبش خواهد شد ولي اگر صندوق کهنه باشد تعبيرش برعکس است. امام صادق ( عليه السلام) مي فرمايند: ديدن صندوق در خواب بر سه وجه است: عزت وجاه ؛ بلندي و زن.

غول ( هيولا)

اگر در خواب غول يا هيولا ديديد و ترسيديد تعبيرش آشوب و بلوا در دياري است که در آن زندگي مي کنيد ولي اگر از آن هيولا نترسيديد، تعبيرش موفقيت شما در کاري است که پيش رو داريد و در آن کار ضرر نمي کنيد.

لاک پشت

اگر لاک پشت در خواب ديديد دليل آن است که بدون جهت و هدف براي درآمد بيشتر دوندگي مي کنيد و اعتدال را رعايت نمي کنيد و موفق نخواهيد شد ولي اگر در خواب گوشت لاک پشت را خورديد خيلي خوب است.

ضامن شدن

اگر کسي از شما خواست که ضامن او بشويد، تعبيرش اين است که يک گرفتاري در انتظار شماست ولي اگر صدقه بدهيد و خدا را ياد کنيد در مدت کوتاهي رفع مي شود.

ساطور

ابن سيرين مي گويد: تعبير ديدن ساطور در خواب ، مردي شجاع است که کارهاي دشوار را به آساني حل مي کند، اگر در خواب ببيند که در دستش ساطور است يا کسي به او داد تعبيرش آن است که او با مردي با صفاتي که گفتيم آشنا مي شود و اگر ساطور بشکند از چنين فردي جدا خواهد شد.

عدس

ابن سيرين مي گويد: ديدن عدس در خواب تعبيرش نيکو است، زيرا حضرت  ابراهيم  خليل الله آن را خيلي دوست مي داشت؛ ابراهيم اشعث عقيده دارد که ديدن عدس نشانهي مال است.

فرعون

ابن سيرين مي گويد: اگر ببينيد که به شکل يکي از پادشاهان ستمگر يا فرعون درآمد، تعبيرش آن است که در آنجا ظلم زياد مي شود. ( اهالي صدقه بدهند تا بلا رفع شود)


سوزن

اگر در خواب ديديد که مشغول دوختن هستيد، تعبيرش اين است که شغلهاي پراکنده شما باهم مي آيد وحاجتتان برآورده مي شود. کرماني مي گويد: دوختن جامه علامت نيکوشدن احوال ورسيدن به مراد است؛ اگر در خواب سوزن را در پارچه فروکرديد تعبيرش اين است که سرانجام کاري که انجام مي دهيد به خوبي و خوشي  خواهد بود/


پشم

ابن سيرين مي گويد: ديدن پشم در خواب نشانه ي مال حلال و روزي است. اگر در خواب ديديد که پشم گوسفند داريد يا کسي آن را به شما داد، نشانه ي کسب مال و اموال به اندازه ي آن پشم است. جابر مغربي مي گويد ديدن پشم شتر نشانه ي اموال است.


مکه ( کعبه)

اگر در خواب کعبع مکرمه را ببينيد تعبيرش آن است که به زودي به زيارت خواهد رفت واگر آنجا را بسيار آباد ببيند، تعبيرش به دست آوردن  مال است ولي اگر خراب ببيند تعبيرش بر عکس خواهد بود.


هوا

ابن سيرين مي گويد: اگر هوا سرخ باشد نشانه قتل واگر هوا سبز باشد نشانه ي زياد شدن غلات و به خصوص گندم و جو خواهد بود.


دندان

اگر در خواب ديديد که دندان شما درد مي کند، تعبيرش مبتلا شدن شما به غم است. ( صدقه بدهيد تا بلا رفع شود) ؛ اگر دندان از دهان شما بيرون افتاد يکي از اقوام شما فوت مي کند ولي اگر دندان سفيد و تميز در خواب ديديد علامت ازدواج است.


يعقوب نبي   ( عليه السلام)

اگر کسي حضرت يعقوب (عليه السلام) را در خواب ببيند؛ تعبيرش اين است که خداوند به او فرزندان زيادي عطا خواهد کرد.


آش

اگر آش رشته در خواب ديديد از تنهايي رها مي شويد ، دوستان و اقوام به ديدن شما مي آيند و يا شما را به مهماني خودشان دعوت مي کنند. ديدن هرنوع آش ديگر هم در خواب خوب است.


طباخي

ابن سيرين مي گويد: اگر خود را در حال طباخي کردن ببيند و آن غذايي که مي پزد خوش طعم باشد، به او منفعت و سود مي رسد واگر بدمزه باشد ضرر و زيان به وي خواهد رسيد.

يوسف پيامبر      ( عليه السلام)

ديدن حضرت يوسف در خواب نشانه ي اين است که به آن شخص تهمت مي زنند و  به رنج و عذاب دچار مي شود ولي عاقبت رهايي پيدا کرده و سعادت و موفقيت کسب مي کند و تعبير ديگرش آن است که شخص به تحصيل علم تعبير خواب مشغول مي شود.


عيد

اگر روز يا شب عيد در خواب ديديد بسيار خوب است و خير برکت در ميانتان زياد مي شود .


سبزه

ابن سيرين  مي گويد: ديدن سبزه در خواب نشانه ي دين است، اگر در خواب زميني را ببيند که در آن سبزه بسيار داشت نشانه ي پوشيدگي و پاکدامني است. اگر در زمين سبزه گياهان معروف را ديد؛ تعبيرش زيادي نعمت و روزي حلال است. امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند: سبزه در خواب چهار تعبير دارد که عبارت است از: اسلام ، دين، اعتقاد پاک و رنج و پرهيزکاري.


بهار

ديدن بهار که در وقت خود نباشد بسيار خوب است؛ اگر قرارداد يا قصد معامله ايي داريد انجام دهيد چراکه براي شما سودآور خواهد بود.


کليسا

اگر مسيحي بوديد و خود را در  کليسا ديديد حاجت شما روا خواهد شد و به مقصودتان خواهيد رسيد؛ اگر از جلوي کليسا عبور کرديد و در آن باز بود تعبيرش کوتاهي شما در امر خداپرستي و دينداري است ولي اگر درب آن بسته بود تاثيري ندارد.


مهماني

ديدن مهماني در خواب دليل بر جمع شدن اقوام و دوستان وي مي باشد اگر ببيند که گروهي را مهمان کرده دليل بر آن است که وي از شغلش بيفتد و اگر ببيند که او را مهمان کردند و مهماني در باغي است تعبيرش شهيد شدن وي است؛ اگر مهماني با موسيقي و رقص همراه باشد تعبيرش مصيبت است. صدقه بدهيد تا بلا رفع شود…


سگ

ابن سيرين مي گويد: ديدن سگ در خواب دشمن است ولي دشمني مهربان؛ ديدن سگ ماده در خواب زن فرومايه است، سگ سياه دشمني از قوم عرب و سفيد دشمني از عجم مي‌باشد اگر ببيند سگي به طرف وي پارس مي کند تعبير آن شنيدن سخن ناروا از دشمن است و اگر سگ او را گاز گرفت تعبيرش رسيدن آسيب و گزند از دشمني به اوست. اگر لباسش با آب دهان آن سگ آلوده شدتعبيرش آن است که از دشمني خسته شود و اگر لباسش را پاره کند در درمانش نقصان به وجود مي‌آيد. اگر ببيند که آن سگ گوشت مي‌خورد دشمني دشمن ديگر را از ميان مي‌برد اگر سگي به او تکيه و اعتماد کند يعني به دشمني اعتماد خواهد کرد و اگر فرار کردن سگ را ببيند تعبيرش دور شدن دشمن از اوست.


شوهرکردن

اگر در خواب ديديد که شوهر کرده‌ايد تعبير آن اين است که تمام آرزوهاي شما برآورده خواهدشد و دعاي شما مستجاب مي‌گردد.


توت

توت شيرين در خواب خوردن نشانه‌ي روزي است. ابن سيرين مي‌گويد: توت شيرين به هنگام خود خوردن نشانه ي اين است که به مقداري که خورده است از کار خويش سود به دست مي‌آورد.  کرماني  مي‌گويد: توت شيرين نشانه‌ي اين است که از جوانمردي، صله و عطا يابد. حضرت امام صادق ديدن توت را در خواب نشانه‌ي مال و سود از کسب مي‌داند.

گربه

ابن‌سيرين مي‌گويد: ديدن گربه در خواب دليل بر مردي مفسد و دزد است، اگر ببيند که گربه‌ايي در خانه او آمد تعبيرش آمدن دزدي به آنجا است و اگر ببيند که گربه در خانه وي چيزي را مي‌خورد تعبيرش آن است که دزد از آنجا چيزي را ببرد اگر آن گربه را کشت و پوست آن را کند مال دزديده شده را باز پس مي‌گيرد. اگر بعد از صبح در خواب گربه ديد تعبيرش بيماري است. امام صادق (عليه ‌السلام) در اين باب مي‌فرمايند: ديدن گربه در خواب بر پنج وجه است: دزد – غماز – بيماري – زني با اخلاق نيکو – جنگ و خصومت.

شمع

اگر در خواب شمع يا چراغ‌هاي ديگر ديديد يکي از تعابير آن اين است که از ذلت و خواري رهايي پيدا مي‌کنيد. تعبير ديگر آن خوب شدن کار شماست. از تعابير ديگر نعمت و عزت و گشايش کارهاي بسته است.

کاهو

اگر در خواب ببينيد که کاهو شيرين مي‌خوريد دليل بر غم و اندوه است و اگر تلخ بود دليل بر زيان ديدن شماست.

طوطي

ابن‌سيرين مي‌گويد: اگر در خواب ديديد که طوطي از دستتان پريد، نشانه‌ي سفر کردن فرزندتان است و اگر در خواب طوطي با شما حرف مي‌زد، تعبيرش اين خواهد بود که کاري انجام خواهيد داد که باعث حيرت و تعجب اطرافيانتان خواهد شد.

ورغ

اگر کسي در خواب ببيند که وزغ داشت تعبيرش هم‌نشيني و آشنايي او با فردي زاهد و نيکوکار است ولي اگر ببيند که وزغ را بکشت و آن را بخورد تعبيرش دوري او از فردي زاهد است. اگر وزغ‌هاي زيادي را در يک محل ديد تعبير آن بروز عذاب الهي در آن محل است، اگر ديد که وزغ او را مي‌گزد تعبيرش رسيدن ضرر از فردي به اوست و اگر ديد که وزغي را از آب را گرفت و بر زمين انداخت دليلش آن است که به کسي ظلم کرده يا خواهدکرد.

آبشار

ديدن آبشار در خواب دليل بر آن است که با فردي خوب، مومن و نوراني رفيق خواهيد شد و يا همسر مهربان و زيبايي قسمت شما خواهدشد.

جاده ، بزرگراه يا اتوبان

اگر در خواب خود را در جاده‌ايي ديديد که صاف و هموار بود تعبيرش اين است که در آينده‌ايي نزديک خبري خوش دريافت مي‌کنيد و دلتان شاد مي‌گردد و داراي آرامش و سکون خواهيد شد ولي اگر جاده ناصاف و ناهموار بود تعبير آن برعکس خواهد بود.

رودخانه

اگر رودخانه‌ايي بزرگ و خروشان را در خواب ديديد تعبير آن رونق گرفتن کار شماست و اگر رودخانه خشک بود تعبير آن چندان خوب نيست درآمدتان کاهش مي‌يابد. اگر در رودخانه شستشو  و يا غسل کرديد تعبيرش اين است که اعمال نيک شما نزد خداوند بزرگ مقبول واقع شده و اگر از رودخانه آب خورديد روزي شما زياد مي‌شود.

نخود

ديدن نخود در خواب چه تر باشد و چه خشک دليل بر غم و اندوه است و اگر آن نخود را همراه با گوشت ديد غم او کم‌تر مي‌باشد.

بادام

ابن‌سيرين مي‌گويد: ديدن بادام در خواب نشانه‌ي نعمت و روزي است و اگر در خواب از شخصي بادام بگيريد تعبيرش اين است که به مقدار بادام به شما نعمت و روزي مي‌رسد اما به سختي. حضرت امام صادق ( عليه‌السلام) ديدن بادام را در خواب نشانه‌ي کسب مال نهاني و شفا يافتن از بيماري مي‌دانند.

انگور

حضرت دانيال عليه‌اسلام گويد: تعبير خوردن انگور در وقت خود غم و اندوه و بي‌وقت ترس و بيم است، خوردن انگور سفيد به وقت خود نعمت و خير دنيا است. حضرت امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايد: ديدن انگور سياه و سفيد در وقت و يا بي‌وقت سه تعبير دارد که عبارت است از: فرزند نيک، علم و مال حلال،  فشردن انگور در خواب از ديد آن حضرت سه وجه دارد که عبارت است از: مال با خير و برکت، فراخي نعمت و امان يافتن از قحطي و بلا.

مطبخ ( آشپزخانه)

ديدن مطبخ در خواب دليل خدمتکار خانه است و اگر ببيند مطبخ با گل و خشت مي‌سازد تعبيرش اين است که با فرد دينداري ازدواج خواهدکرد ولي اگر از گچ و آجر باشد آن فرد بي‌دين و ايمان است.

مدال يا نشان

اگر در خواب نشاني را به سينه‌ي شما آويزان کردند به زودي رويدادي شادکننده براي شما به وقوع خواهد پيوست ولي اگر مدال از سينه‌ي شما کنده و يا گم شد ، مقام خود را از دست مي‌دهيد؛ صدقه بدهيد…

حوض

ابن‌سيرين مي‌گويد: اگر در خواب ديديد که خود را با آب حوض مي‌شوييد، نشانه‌ي اين است که توفيق رهايي از گناه و توبه را پيدا خواهيد کرد. اگر آب حوض را بخوريد و آن آب گوارا و شيرين باشد تعبير آن سالم بودن در دوران زندگي و زياد شدن مال و دارايي است و اگر اهل آموختن علم باشيد علم شما زياد مي‌شود. حضرت امام‌صادق عليه‌السلام ديدن حوض را در خواب نشانه‌ي: مردي، منفعت، توانگر شدن، جمع‌کردن مال و عالمي که ديگران از او علم و نفع حاصل کنند مي‌داند.

ساحل دريا

اگر در خواب خود را در ساحل دريا مشاهده کرديد، بين شما و همسر و يا دوستتان سوءتفاهم ايجاد مي‌شود، بيشتر مراقب اخلاق و رفتار خود باشيد.

پروانه

اگر پروانه به خواب شما آمد و رنگي بود تعبيرش خوب است ولي اگر سياه بود،  تعبيرش اين است که با شخص ضعيف و ناداني رابطه برقرار مي‌کنيد.

خرگوش

ابن‌سيرين مي‌گويد ديدن خرگوش در خواب نيکو نيست و اگر ببينيد که خرگوش را گرفتيد و يا کسي به شما خرگوش داد تعبير آن اين است که همسري بد نصيب شما خواهد شد. اگر ببينيد که از گوشت آن مي‌خوريد و پوست آن را بر تن مي‌کنيد تعبيرش رسيدن مالي اندک از جانب همسرتان به شما مي‌باشد . جابر گويد: خرگوش به خواب ديدن زني پارسا و خاموش باشد اگر آن خرگوش را در خانه‌ي خود ببيند، زني پارسا و نيکوکار به وي رسد ولي اگر خرگوش را بکشد از جانب همسرش به او ضرر مي‌رسد.

آتش

ديدن آتش در خواب نشانه‌ي نزديک شدن به حاکم وقت و گشاده‌شدن کار بسته است. اگر آتش در خانه ديديد نشانه‌ي بالاگرفتن کار و زياد شدن مال است.

کلاه

اگر در خواب ديديد که کلاهي بر سر داريد، تعبيرش اين است که در کاري گرفتاري برايتان پيش مي‌آيد و اگر کلاه را از سرتان در بياوريد گرفتاريتان رفع خواهد شد. اگر کلاه را بر سر کس ديگري بگذاريد او به گرفتاري دچار مي‌شود و اگر کلاه را گم کنيد و پيدا نکنيد تعبيرش اين است که مالي را از دست مي‌دهيد. اگر کلاه کثيف و چروکيده بر سرتان بگذاريد عمرتان کم مي‌شود . و اگر در جايي باشيد که کلاه‌هاي زياي را در اطراف خود ببينيد تعبيرش آن است که از دوستانتان جدا مي‌شويد و تنها مي‌مانيد. صدقه بدهيد تا رفع شود.

گربه

تعبير ديدن گربه در خواب بيماري است و ممکن است کسي در کار شما قصد حيله داشته باشد يا قصد دزدي از خانه‌ي شما را داشته باشد. به خدا پناه ببريد و در پناه او باشيد.

کعبه

ابن‌سيرين مي‌گويد: اگر در خواب ديديد که طواف مي‌کنيد نشانه‌ي صلاح دين است و اگر ديديد که احرام  بسته‌ايد و روبه‌روي در کعبه ايستاده‌ايد دليل بر زياد شدن صلاح دين است. ابراهيم گويد: اگر ببينيد که در کعبه‌ايد نشانه‌ي ايمني از شر دشمن است. حضرت امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: ديدن کعبه در خواب نشانه‌ي: خلافت، امام، ايمان و ايمني است.

گنجشک

اگر انبوه گنجشکان را در خواب ديديد در آينده صاحب فرزند و مال زيادي مي‌شويد، اگر يک گنجشک در خواب ديديد تعبيرش ازدواج است.

ببر

ابن‌سيرين مي‌گويد: ببر جانوري است درنده که دشمن شير است. ديدن اين حيوان در خواب نشانه‌ي دشمن قوي و دلير ولکن کريم و مهربان است. اگر در خواب ديديد که با ببر جنگيديد و او را شکست داديد، نشانه‌ي پيروزي بر دشمن است و اگر به خواب ديديد که ببر از شما مي‌ترسد نشانه‌ي ايمني از دشمن است. کرماني مي‌گويد: ديدن پوست، استخوان و موي ببر نشانه‌ي مالي است که از دشمن مي‌رسد و اگر در خواب خود را سوار بر ببر ديديد نشانه‌ي مطيع شدن دشمن است.

قوچ

اگر قوچ يا گوسفند نر در خواب ديديد بين شما و فرزندتان اختلاف شديد رخ مي‌دهد که منجر به نزاع خواهدشدع با صبر و بردباري و ذکرسبحان‌الله قضيه حل مي‌شود.

عروسي

اگر در خواب ببيند که عروسي خواهد ولي او را نديد و نامش را هم نمي‌دانست تعبيرش آن است که زود خواهد مرد ولي اگر ببيند که عروسي را به خانه آورد و با او بخفت تعبير آن بزرگي و عزت است. جابر گويد: اگر زني ببيند که عروس شد و او را پيش شوهر مي‌برند تعبير آن اين است که عمر او به آخر مي‌رسد، با صدقه دادن آن را رفع کنيد.

ابريشم

اگر نخ ابريشم در خواب ديدي تعبيرش رفتن شما به مسافرت است که سفر خوبي خواهد بود و به شما خوش خواهد گذشت.

دباغي

ابن‌سيرين مي‌گويد دباغي کردن در خواب تعبيرش کسب شغل و درآمد مي‌باشد، اگر ببيند که دباغي مي‌کند براي کسي شغلي پيدا مي‌کند و اگر ببيند که مرده‌ايي را زنده مي‌کند تعبيرش اين است که شغلش دباغي خواهد شد.

نگين

ابن‌سيرين مي‌گويد: ديدن نگين در خواب دليل بزرگي مي‌باشد و اگر ببينيد که نگين بزرگي در دست داريد و آن نگين بشکند تعبيرش اين است که مال و ثروتتان کم خواهدشد و اگر از دستتان بيافتد فرزندتان بميرد. جابر گويد: ديدن نگين و تاج اگر مرد ببيند دليل بر حاکم و بزرگي کردن و براي زن دليل بر شوهر کردن است.

زهره

ديدن سياره زهره در خواب تعبير بسيار خوبي دارد و به زودي نعمتهاي الهي به شما روي ‌مي‌اورد و کارتان رونق مي‌يابد. واگر مجرد هستيد ازدواج خوبي در پيش رو خواهيي داشت.

باد

ديدن باد در خواب تعابير گوناگوني دارد که يکي از آنها رحمت و برکت از جانب خداوند است و اگر باد با باران همراه باشد نشانه‌ي ارزاني در آن شهر است. باد خوش نشانه‌ي راحتي، نعمت، آسايش و زياد شدن روزي خانه است. تعبير خواب  باد شمال راحتي و سلامتي و برکت است.

تشنگي

ابن‌سيرين مي‌گويد: سيرآبي در خواب بهتر از تشنگي مي‌باشد، اگر در خواب ببيند که بي‌اندازه تشنه است و آبي موجود نمي‌باشد به او رنج و زحمت زيادي مي‌رسد از بهر دين يا دنيا.  اگر ببيند که تشنه است و آب پيدا نمي‌کند و کسي به او آب بدهد و نخورد تعبيرش آن است که از بلا و رنج رهايي يابد و اگر بخورد سرانجام توبه کند و شخص مصلحي گردد.

ديگ

اگر ديگ در خواب ديديد خوب است به خصوص اگر پر از غذا بود روزي شما زياد مي‌شود و اگر ديگ خالي در کارتان کوتاهي مي‌کنيد؛ در کسب روزي تلاش بيشتري نماييد.

شکار

ابن سيرين مي‌گويد: اگر ببينيد در خواب شکار مي‌کنيد و آن شکار گوسفند يا بز کوهي يا گورخري است و از گوشت آن بخورد دليل بر منفعت است، اگر آهوي به دام اندازد ازدواج خواهد کرد.

پرده

ابن‌سيرين مي‌گويد: هرکس پرده در خواب ببيند که بر در يا پنجره خانه‌ آويخته شده است تعبير آن غم و اندوه مي‌باشد. کرماني گويد : اگر ببينيد پرده خراب يا پاره شده تعبير آن اين است که از غم و اندوه رهايي يابد و ترس و بيم از او دور مي‌شود.

ملخ

ديدن ملخ در خواب دليل بر بدست آوردن مال است و اگر ملخ را پخته ببينيد مال بسياري به دست مي‌آوريد و اگر ببينيد ملخ‌ها به مکاني هجوم آورده‌اند و به آنجا زيان وارد مي‌کنندتعبيرش اين است که لشکري به آنجا حمله مي‌کند و آنجا را از بين مي‌برد؛ اگر ببينيد که ملخ‌ها را جمع مي‌کنيد و در ظرفي مي‌ريزيد تعبيرش اين است که مال زيادي به همسرتان مي‌رسد.

سرکه يا ترشي

اگر سرکه در خواب ديديد از سختي و معشيت رها مي‌شويد و به راحتي و تندرستي مي‌رسيد.

قصاب

ابن‌سيرين مي‌گويد: ديدن قصاب در خواب اگر مجهول بود دليل بر به دست آوردن مال و مقام است و اگر ببينيد که قصابي از کوچه يا خياباني رد مي‌شود تعبيرش اين است که در آنجا کسي مي‌ميرد؛ اگر ببيند که قصابي مي‌کرد و قصابي بلد نيست تعبيرش آن است که کسي را بکشد يا مجروح نمايد، صدقه بدهيد تا خواب به نحو احسنت تعبير شود.

باراني

ابن سيرين گويد: اگر باراني از جهت جامه باشد دليل بر حصول فايده‌ي دين و دنيا است. کرماني مي‌گويد از باراني از پشم کتان و به رنگ سبز باشد دليل بر نيکويي است. ولي باراني زرد رنگ نشانه‌ي بيماري و باراني کبودرنگ دليل بر گناه و معصيت و باراني سفيد دليل بر خير و منفعت است.

دام

ابن‌سيرين گويد: تعبير ديدن دام در خواب مکر و حيله است و اگر ببيند که پاي او در دامي است تعبيرش اين است که از جانب نزديکان به او مکر و حيله‌ايي مي‌رسد و اگر پايش از آن دام رها شود تعبيرش برعکس است. جابر‌ابن مغربي در اين باره مي‌گويد: اگر دامي بگسترد و حيواني را با آن بگيرد کسي را با مکر و حيله به دست آورد و مطيع و فرمانبر خود نمايد.

مجسمه يا تنديس

اگر تنديس در خواب ديديد با شخص کم‌سوادي رفيق مي‌شويد که برايتان سودي نخواهد داشت. ولي در آينده‌ي دور در يک مسابقه يا کنکور پيروز خواهيد شد.

ازدواج کردن

اگر در خواب ديديد که با همسري ازدواج کرديد اگر مجرد نباشيد خوب نيست، اما اگر مجرد بوديد فکر ازدواج باشيد و از مجردي دائم پرهيز کنيد که روزي شما روز‌به روز کم مي‌شود و ندار و فقير مي‌گرديد.

روزنامه

اگر در خواب ديديد که روزنامه خريده‌ايد و خوانديد دليل است که به زودي زندگي شما دگرگون مي‌شود و کار و کسب‌تان تغيير مي‌کند و اگر دختر دم بخت باشيد به زودي ازدواج مي‌کنيد.

چتر

ابن سيرين مي‌گويد اگر کسي ببيند بر سرش چتر است و کس ديگري آن چتر را بر سرش گرفته تعبيرش اين است که از شخصي به او سود و منفعت مي‌رسد ولي اگر او آن چتر را بر سرکسي بگيرد تعبيرش اين است که از جانب او به فردي سود و منفعت مي‌رسد واگر چتر را بر سر شخص ديگري ببيند، تعبيرش آن است که با فردي شريک مي‌شود و از آن شراکت سود مي‌برد. امام صادق عليه‌السلام در اين رابطه مي‌فرمايند: ديدن چتر در خواب بر هفت وجه است:?? سلطنت ?? عزت ?? مرتبت ?? رياست ??رفعت ?? ولايت و ? . صحبت با بزرگان.

باران

دانيال عليه‌السلام مي‌گويد: ديدن باران در خواب نشانه‌ي رحمت و برکتي است که از جانب پروردگار به تمام بندگان مي‌رسد. ابن‌سيرين مي‌گويد: مسح کردن با آب باران دليل ايمني از ترس و بيم است و اگر بر سر کسي ببارد دليل بر سفر کردن اوست. امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: باران نشانه‌ي رحمت، برکت، خواستن، رنج و بيماري، بلا، جنگ، خون ريختن، فتنه، قحطي، امان يافتن از کفر و دروغ است.

صندلي يا مبل

اگر صندلي يا مبل در خواب ديديد، خوب است و به شکرانه‌ي آن از بينوايان و درماندگان دستگيري کنيد که کار شما روبه بهبودي و شادي و کاميابي است.

مو

اگر موي بلند در خواب ديديد در کاري که در پيش داريد مانند شرکت در کنکور يا مسابقه و غيره پيروز و موفق مي‌شويد. اگر زني موي خود را در خواب کوتاه ببيند تعبيرش اين است که يکي از اقوام نزديک او بيمار مي‌شود ولي به زودي بهبود مي‌يابد.

اهرام ثلاثه مصر

اگر اهرام ثلاثه‌ي مصر را در خواب ديديد تعبيرش اين است که به زودي به نقاطي دوردست سفر خواهيد کرد که تا به حال به آنجا نر‌فته‌ايد.

زرشک

تعبير ديدن زرشک در خواب غم و اندوه است و اگر ببينيد زرشک مي‌خوريد باز هم تعبيرش اين چنين است ولي اگر ببينيد که زرشک را از درخت جمع مي‌کنيد تعبيرش اين است که با فردي بخيل خصومت و دشمني پيدا مي‌کنيد.

نردبان يا پله

ابن سيرين مي‌گويد: ديدن نردبان در خواب اگر از خشت و گل باشد دليل بر خير و صلاح اوست، اگر از چوب باشد يعني در دينش نقصان وجود دارد و اگر از سنگ و آهک باشد تعبيرش اين است که قوت مي‌يابيد؛ اگر ببيند که از نردبان بالا مي‌رود دليل منفعت است و اگر از آن پائين بيايد تعبيرش برعکس است، امام صادق عليه‌السلام در اين باب مي‌فرمايند: ديدن نردبان در خواب نشانه‌ي مردم صالح است.

گلاب

ابن سيرين مي‌گويد: خوردن گلاب نشانه‌ي مال حلال و پاکي دين است و اگر کسي را ببيند که به او گلاب داد، نشانه‌ي اين است که مالي به دست مي‌اورد و دليل بر دين پاک و اعتقادات درست او مي‌باشد.

زعفران

ابن‌سيرين مي‌گويد: اگر کسي در خواب ببيند که با خود زعفران داشت نشانه‌ي اين است که مردم به همان مقدار زعفران، وي را مدح و ثنا گويند و شستن رنگ زعفران از بدن نشانه‌ي شفا يافتن بيماري است.  اگر در خواب ببينيد که خروارها  زعفران داشتيد تعبيرش اين است که  صاحب مال و نعمت مي‌شويد.

حنا

کرماني مي‌گويد: اگر ديديد که بر دست و پاي خود حنا مي‌گذاريد تعبيرش اين است که اهل خانه و خويشان خود را به لباس و جواهرات مزين مي‌کنيد ولي در کار شما کراهت وجود دارد و اگر کس ديگري براي شما حنا بگذارد دليل بر غم و اندوه است  که از جانب او به وي رسد. و اگر حنا را با دست خويش بر خويشان يا دوستان نزديک خود بنهد تعبيرش اين است که از جانب وي به آنها ناراحتي و اندوه رسد.

امام صادق عليه‌السلام در اين باره مي‌فرمايند: حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول آرايش خويشان. دوم سفر اهليت و سوم غم و اندوه.

شکوفه

ديدن شکوفه‌ي انواع درخت نشانه‌ي نيکويي است. همچنين ديدن انواع شکوفه نشانه‌ي سخنهاي لطيف است و بو کردن شکوفه در خواب تعبيرش اين است که مردم او را دعاي خير مي‌کنند.

پنبه

ابن سيرين مي‌گويد: ديدن پنبه در خواب نشانه‌ي مال حلال است و ديد پنبه دانه نشانه‌ي مالي است که به آساني و بدون رنج و سختي به دست مي‌آيد. حضرت امام صادق در اين رابطه مي‌فرمايند: نشانه‌ي مال حلال و بردن سود فراوان در کسب است.

وداع و خداحافظي

وداع يا خداحافظي در خواب شما اگر آمد خوب است، در يک مهماني شرکت مي‌کنيد و در آنجا با دوستان جديدي آشنا مي‌شويد که برايتان فوايد معنوي زيادي به همراه دارد.

قتل

اگر ديديد که شاهد کشتن کسي بوديد بايد در وضع زندگي خود تجديدنظر کنيد و برنامه‌ي صحيح و قابل قبولي در کارها تنظيم کنيد وگرنه دچار زحمت و مغشوش شدن افکارتان مي‌شويد؛ اگر در خواب ديديد که خودتان کشته شديد جمعيت زيادي به شما تهمت ناروا مي‌زنند، با صدقه و ذکر خدا خود را بيمه کنيد.

سردرد

اگر در خواب ديديد که دچار سردرد شده‌ايد دليلش اين است که رازدل خود را پيش مردماني بر ملا مي‌کنيد و اين کار خوبي نيست.

روزه داشتن

ابن سيرين مي‌گويد: اگر کسي در خواب ببيند روزه داشت و قرآن يا دعا مي‌خواند تعبيرش اين است که از خوردن مال حرام و گناه توبه مي‌کند. امام صادق عليه‌السلام نيز مي‌فرمايند: روزه داشتن در خواب نشانه‌ي بزرگي، رياست، تندرستي، مرتبه و مقام، توبه از گناهان، پيروزي بر دشمن، زياد شدن نعمت، رفتن به سفر حج و صاحب فرزند پسر شدن است.

حرير ( پرنيان)

ديدن آن در خواب نيکو است و اگر ببينيد که حرير سفيد به تن داريد تعبيرش اين است که در کاري خير شرکت مي‌کنيد واگر رنگ آن تيره باشد غم و اندوهي در پيش داريد.

قوز ( خميدگي پشت کمر)

اگر در خواب کسي را ديديد که قوز درآورده به شخص يا چيزي تمايل شديد پيدا مي‌کنيد که فايده‌ايي براي شما نخواهد داشت، اگر خودتان در خواب قوز داشتيد يک مشکل ديگر که علت آن ناشکري است بر مشکلاتتان افزوده مي‌شود. خدا را سپاسگذار باشيد تا به کمک او مشکلاتتان حل شود.

وکيل

اگر در خواب ببيند کسي وکيل است و از حق او دفاع ميکند و حقيقت را بر زبان مي‌آورد ، از فردي به او خير و برکت مي‌رسد.

معدن

ديدن معدن در خواب تعبيرش اين است که در معامله‌ايي که در پيش داريد سود زيادي نمي بريد ولي در آن زحمت فراوان است . ممکن است يک رويداد ناگوار در آن باشد.

گچ

ابن سيرين مي‌گويد تعبير ديدن گچ در خواب بروز جنگ  و خصومت است و اگر گچ فروخته شود تعبيرش بد است.

آب فوران کردن

اگر کسي که فوران آب را ديد قرض‌دار باشد، قرضش ادا مي‌شود و از غم رهايي مي‌يابد و کارش پيشرفت مي‌کند. وي بايد ذکر خداي تعالي را بگويد تا خداوند در نعمت را به روي او بگشايد.‌

آسيب

اگر در خواب آسيب همراه با درد باشد ولي خوني در کار نباشد خوب نيست، بايد صدقه داد. ولي اگر خون آمد چيزي نيست.

پارچه

ديدن پارچه الوان و رنگارنگ در خواب دليل خانه‌تکاني و تحول در خانه و زندگ‌ي شماس.

فندق

ابن سيرين مي‌گويد: اگر مغز فندق را در خواب ببينيد دليل کسب مال و ثروت است. ولي اگر فندق بسيار ببيند تعبيرش آن است که از شخص بخيلي به وي منفعت   فراوان مي‌رسد و اگر ببيند که شخصي براي وي فندق بياورد تعبيرش اين است که با او مال و ثروت مي‌رسد.

سوگند

اگر در خواب ديديد که سوگند مي‌خوريد تعبير آن اين است که از گناهان خود توبه کرده و انساني راستگو و درستکار در ميان مردم مي‌شويد.

غوره

چنانچه در خواب ديديد که غوره مي‌خوريد نشانه‌ي اين است که مالي را به سختي به دست مي‌آوريد و فروختن آن در خواب نيز نشانه‌ي نداشتن غم و اندوه است.

ساز ( آلات موسيقي)

اگر در خواب يکي از آلات موسيقي را مي‌زديد با دوست جديدي آشنا مي‌شويد که ظريف و آراسته و خوش‌خوي است ولي اگر هريک از اين سازها را در مقابل خود ديديد به زودي طلب شما وصول مي‌شود و خوشحال مي‌شويد.

درب

ديدن درب در خواب تعابير گوناگوني دارد که مهم‌ترين آن، اين است که: اگر در خواب درب را گشود تعبيير آن گشايش در کار‌ها و ايمن شدن از بلاياست.

سيب

ديدن سيب در خواب دليل بر غم و اندوه است و خوردن آن هم نشانه‌ي اين است که از کسي به او آزار اذيت مي‌رسد که البته با صدقه و کمک به محرومان رفع مي‌شود.

آب‌گوشت

ديدن آبگوشت در خواب دليل بر خير و برکت و زيادي روزي است و نيز درآمد شما افزون خواهد شد.

آشپزخانه

ديدن آشپزخانه در خواب دليل بر آن است که دوست شما از راه دور براي شما سوغاتي مي‌اورد و يا به يک مهماني بزرگ دعوت مي‌شويد.

ارث

دليل بر آن است که طلب عقب افتاده‌ي شما وصول مي‌شود.

الماس

کاري را که دنبال کرده‌ايد به نتيجه مي‌رسد و به آرزوي ديرينه‌ي خود مي‌رسيد؛ شايسته است انسان هنگامي که به آرزوي خود رسيد با صدقه دادن از خداوند سپاسگذاري کند و با زيردستان و فقرا مهرباني کند و همواره به ياد خداوند باشد.

روستا

ابن‌سيرين مي‌گويد: ديدن روستا در خواب تعبيرش خير است و اگر در خواب ديد که از روستا به شهر مي‌رود تعبيرش ايمن شدن از فتنه و بلا و درست شدن کارهاست‌ و اگر روستايي به او بخشيدند نشانه‌ي رسيدن خير و برکت به اوست.

خشم

اگر در خواب کسي را عصباني ديديد و با او گلاويز شديد به خواسته‌هاي خود نمي‌رسيد و بايد کوشش بيشتري نماييد.

حادثه ( تصادف کردن)

اگر کسي در خواب ديد که تصادف کرده و مجروح شده است تعبيرش گرفتاري و بدبختي است. ولي با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد.

حفاري

اگر در خواب ديديد که جايي را حفاري مي‌کنيد دليلش اين است که در امد معيشت اسراف مي‌کنيد و پيامد بدي دارد ؛ بيشتر مواظب رفتار خود باشيد.

ترشي

اگر در خواب ترشي خورديد در آينده بين شما و دوستانتان اختلاف پيدا مي‌شود و اگر ترشي را نخورديد و دور ريختيد بين شما و دوستانتان دوستي و محبت زياد مي‌شود.

يار و ياور

اگر ياري در خواب ديديد که با شما صميمي است و مشغول صحبت با او هستيد کارهايتان از پيچيدگي گشاده مي‌شود و از نگراني بيرون مي‌آييد.

يخ جمع کردن

ديدن يخ جمع کردن در زمستان تعبيرش بر عيش خوش است.

هويج

ديدن هويج در خواب خوب و موجب شادي و خرمي است ؛ خداوند را شاکر باشيد.

ويلا

اگر خود را در ويلايي ديديد به سفري خواهيد رفت که برايتان پشيماني به همراه خواهد داشت.

عطسه

اگر در خواب عطسه ديديد دليل اين است که گره از کار شما گشوده خواهد شد.

سيل

نشانه‌ي اين است که در آينده‌ايي نزديک شادي و موفقيت به شما رو مي‌کند.

ستاره

ديدن ستاره تعابير مختلفي دارد ولي يکي از آنها اين است که شما به ثروت و عزتي خواهيد رسيد.

ريزش مو

اگر در خواب شما ريزش موي سر آمد ؛ صدقه بدهيد چرا که خطري شما را تهديد مي‌کند ولي اگر موهاي بدن ريخت خبري که موجب شادي شما مي‌شود را مي‌شنويد.

خط آهن

ديدن خط آهن يا قطار مسافرتي در خواب دليل اين است که کارتان پيشرفت خواهد کرد ، به مسافرت پر سودي مي‌رويد و يا از راه دوري برايتان مهمان مي‌رسد.

جوجه

ديدن جوجه در خواب دليل بر سلامت و تندرستي است و اگر جوجه‌هاي زيادي در اطراف خود ديديد تعبيرش آن است که داراي فرزند يا فرزنداني مي‌شويد.

برج يا ساختمان بلند

اگر چنين چيزي را در خواب ديديد در قرار داد يا معامله‌ايي مغبون مي‌شويد، مواظب باشيد که ضرر نکنيد...

 

 

+ درددل سعید در شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 18:44 |